krátká intimita // short intimity // 2012 // popis tváře // face description // 2013

Neustále se setkávám se situacemi, kdy se s docela neznámím člověkem dostanu do jakéhosi náhodného a krátkého vztahu. S prodavačkou v obchodě, u zubaře nebo jen tak na ulici, když se s kolemjdoucím nechtěně setkám pohledem. V akcích ,,krátká intimita“ jsem vědomě vyhledávala tyto situace a soustředila jsem se právě na pohled tváří v tvář. Najednou se stal z náhody úmysl, z nevědomého reflektované.

I am still facing situations in which I am pushed into a kind of accidental and short relationship with unknown person - with shop assistant, with dentist, or on the street when my sight meets eyes of the by-walker. In Short Intimity performances I tried to create or find such a situations and I focused on face to face observing. Accidental event was turned to purpose, unawarenes into reflection.


Průvodce na Staroměstském náměstí, 5, 57 min.

Pozorovala jsem muže který stál na náměstí a čekal až ho osloví turista který bude chtít provést Prahou. Po několika minutách přijelo auto, každý jsme před ním uhli na opačnou stranu a tak naš vzájemné pozorování něvědomky ukončilo.
Tourist Guide on Staroměstské náměstí, 5:57 min.I was observing a man who was standing and waitng for tourists to start a guide. After few minutes a car came and interrupted our short relationship/observing.


Čekárna v nemocnici Na Františku, 3, 39 min.

Na chodbě před ordinací stálo několik židlí. Jednu z nich jsem přenesla a sedla si naproti ženě, která byla jediným pacientem jež zde čekal. Navzájem jsme se pozorovali aniž by se někdo z nás dvou pokusil o konverzaci. Takto jsem tiše seděly až do příchodu sestry. Během pozorování nás míjeli různí lidé, kteří se zastavovali a chvilku nás sledovali.

Waiting room in hospital Na Františku, 3:39 min.

There were few chairs in the corridor. I took one of them and placed it right in ftont of women who was wainting before consulting room. We were observing each other without a dialogue until a nurse came. During this people were passing by and some of them just stopped and observed us.


Tramvaj, 16, 49 min.

Nastoupila jsem do tramvaje. Na sedačce hned u vhodu seděla starší paní. Přisedla jsem si naproti ní. Po celou dobu naší společné jízdy jsem ji pozorovala.

Tram, 16:49 min.

I entered a tram. At seat next to an entrance was sitting an old lady. I sat right opposite to her and observed her till the ond of our common journey.
Piercing, 4, 14 min.

Objednala jsem se do piercing studia abych si nechala propíchnou nos. Když jsem seděla v křesle, mohla jsem zblízkosti pozorovat tvář muže který mi do nosu vsazovalkroužek. I když jsme byli obličeji velice těsně u sebe, on se především soustředil na svou práci.


Piercing, 4:14 min.

I ordered myself at piercing studio in order to perforate my nose. When i was sitting in the chair it was possible to observe closely the face of man who was doing the procedure. Even if our faces were so close to each other he was concentrating on his work.

Portrét na Karlově mostě, 34 min.

Nechala jsem se vyportrétovat na Karlově mostě. Po celou dobu jsem pozorovala muže který mě kreslil. V duchu jsem popisovala jeho tvář. Občas se okolo nás utvořil hlouček lidí kteří celou situaci sledovali.

Portrait at Charles Bridge, 4:14 min

I asked portraitist at Charles Bridge to draw my face. I was observing him for the whole time he was drawing. By-walkers sometimes stopped and observed the whole situation.

 

popis tváře // face dscription 2013

série akcí // series of performances english version bellow


Série akcí které probíhaly během roku 2012 a 2013 se zaměřují na pozorování a kresbu portrétu. Sleduji v nich propojení pohledu a kresby. Během akcí je účastníkům různě znemožňováno kontrolovat výsledný obrázek. Portréty jež vznikly během akcí jsou až nečekaně přesné a uvolněné i když jsou vlastně jen vzpomínkou na pozorovanou osobu. Při vymýšlení pravidel akcí jsem vycházela z poznatků které jsem získala při srovnávání autoportrétů různých umělců s portréty které jim vytvořil někdo jiný. Výraz v tváři i podoba se často dost lišily. Jakoby byl zobrazován jiný člověk. Z portrétů bylo jasně znát jaký k sobě měli daní umělci vztah. Během mých akcí měli účastníci poměrně málo času na to aby se mohli kresbou zabývat nějak hlouběji a tak vznikly portréty které v sobě nesou momentální nastavení obou vzájemně se pozorujících osob. Je tedy portrét zobrazením druhé osoby nebo spíš vystižením vzájemnosti – vztahu jež k sobě mají dva lidé?

instrukce k akcím:

prostředí: dvě židle umístěné na vyvýšeném místě tak aby dvojice na nich sedící, byla čelem k sobě. Okolo jsou umístěna sedátka pro diváky.
účastníci: libovolný počet
akce má tato jednoduchá pravidla:
Posaďte se vždy ve dvojici na židle které jsou umístěny naproti sobě tak, abyste si dobře viděli do tváře. Popisujte si navzájem své obličeje. Když skončíte, jeden z dvoujice odejde, druhý zůstane sedět a počká na nově příchozího se kterým se popisuje stejným způsobem. Akce je ukončena když se takto vystřídají všichni zúčastnění.
Kresba portrétu
moderátor: ohlašuje začátek i konec kreslení a pozorování prostředí: židle jsou uspořádány do dvou vepsaných kruhů tak, aby lidé kteří na nich sedí byli čelem proti sobě. účastníci: sudý počet, zachovávají absolutní ticho akce má tato pravidla: Posďte se ve dvojicích tak, abyste byli čelem k sobě. Pozorujte tvář osoby sedící naproti vám a přitom se pokuste její obličej aniž byste se dívali na papír. Až budou mít všichni zůčastnění hotovo, moderátor dá znamení a všichni co seděli ve vnějším kruhu se po-sunou o jednu židli doprava. Celý proces se opakuje tak dlouho, dokud se všichni navzájem nenakreslí.

Pozorujte tvář člověka který sedí naproti vám po dobu pěti minut. Zavřete oči a pokuste se co nejpřesněji zaznamenat ten obličej který jste právě pozorovali. Až budou mít všichni zúčastnění hotovo, moderátor dá znamení a všichni co sedí ve vnějším kruho si přesednou o jednu židli doprava. Celí proces se opakuje dokud se všichni navzájem nenakreslí. Moderátor různě prodlužuje a zkracuje dobu pozorování.

Series of performances which i realized during 2012/13 were focused on phenomenon of observing and portrait drawing. I tried to explore simple relationship between sight and drawing. During performances I always set up a kind of obstacle which disabled to control final result. Final portraits were surprisingly exact and relaxed even they were in fact only remembering of portrayed person. When i was thinking about set of rules for this artistic game I tried to apply some principles i got from comparison of autoportraits from various artists with portraits which were created for them. Expression of face and shapes often differed a lot - likely someone else would by portrayed. From these portraits it was possible to read what kind of relationship between artists was. During my performances there was a time limit to draw a portrait so it was impossible to focus on details and deeper problems of drawing - they represent more present state of both mutually drawing persons. Is then a portrait a representation of the other or representation of reciprocality, i.e. relationship which two persons are sharing?

Setup for performance:
- two chairs placed on estrade, close and facing each other so participants can observe their faces closly
- in the circle there are chairs all around for observers

Rules for performance:
- two persons are sitting on chairs facing and observing each other; they are trying to describe their faces
- when descriprion is exhausted one person is leaving the chair for another participant and description continues
- performance is finished when all participants switched their positions

Portrait drawing
Setup for performance:
- moderator is announcing the start and end of drawing process
- chairs are placed into two homocentric circles so participants can sit opposite each other
- amount of participants is even, they don‘t talk

Rules for performance No. 1:
- participants are sitting opposite each other and observing their faces for certain time
- when moderator announces start of drawing all participants have to try draw a face of opposite person without looking on a paper
- when moderator announces end of drawing then participants in outer circles are switchichg their places and process of observing continues with different person
- performance continues until everyone drew all portraits

Rules for performance No. 2:
-process is almost the same like before but when there is time for drawing announced then participants are supposed to do it with closed eyesŽádné komentáře:

Okomentovat